ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
  

  
ประกาศกรมประกาศกรมการค้าต่างประเทศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและออกหนังสือรับรอง แสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.255318 กรกฎาคม 2557
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักร ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.255318 กรกฎาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า การรายงานและตรวจสอบการนำส้มเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 255615 กรกฎาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พ.ศ.255727 มิถุนายน 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 4 สำหรับปี 2557 พ.ศ.255725 มิถุนายน 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่งที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก(WTO) ครั้งที่ 2 สำหรับปี 2557 พ.ศ. 25574 มิถุนายน 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขออนุญาตส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า30 พฤษภาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 3 สำหรับปี 255721 พฤษภาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับกล้วยสด สับปะรดสด และเนื้อสุกรปรุงแต่ง ที่มีโควตาส่งออกตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ่นส่วนทางเศรษฐกิจปีการส่งออก 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255710 เมษายน 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับกล้วยสด สับปะรดสด และเนื้อสุกรปรุงแต่ง ที่มีโควตาส่งออกตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ่นส่วนทางเศรษฐกิจปีการส่งออก 2557 พ.ศ.255710 เมษายน 2557
ข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์นมโคสดไทย พ.ศ.255618 มีนาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมะพร้าวที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก(WTO) สำหรับปี 2557 พ.ศ.255717 มีนาคม 2557
อ่านทั้งหมด..
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมคณะผู้แทนการค้าการลงทุน เดินทางเยือนนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อเจรจาจับคู่ธุรกิจในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และจักรยานยนต์ และสินค้าที่เกี่ยวข้อง  หว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557 (คลิกกำหนดการ/ใบสมัครแนบท้าย)

28 กรกฎาคม 2557
 

กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดเปิดฝึกอบรมการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า (ระบบ EDI) และการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้า เพื่อขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ใบอนุญาแะหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2557 (คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา)

25 กรกฎาคม 2557

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ผลิตมันเส้นสะอาด ประจำปี 2557 จำนวน 79 ราย 

18 กรกฎาคม 2557

กรมการค้าต่างประเทศชอเชิญร่วมคณะผู้แทนการค้าและการลงทุนไทยเยือนแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว กลุ่มธุรกิจบริการและสุขภาพ ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 (คลิกกำหนดการ/ใบสมัครแนบท้าย)

15 กรกฎาคม 2557

ประชาสัมพันธ์สำนักบริการการค้าต่างประเทศมีกำหนดปิดให้บริการ ที่ออกหนังสือสำคัญฯ คือ ที่อาคารกรมการค้าต่างประเทศ (สนามบินน้ำ), ที่อาคารปลอดภาษี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ที่ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ตเสร็จ (สค. รัชดาภิเษก) และที่อาคารขาออก ท่าเรือกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 กรกฏาคม 2557 รวม 4 วัน

10 กรกฎาคม 2557
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ พ.ศ.2557

3 เมษายน 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พ.ศ.2557

19 มีนาคม 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

27 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ พ.ศ.2557

7 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ พ.ศ.2556

6 ธันวาคม 2556
อ่านทั้งหมด..
  
Seminar

หน้าข้อมูลสัมมนา

วันสัมมนาชื่องานสัมมนาลงทะเบียน
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
 
 
 

 

Survey
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด

Submit Survey  View Results
SCREEN ID : INTER01