ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
  

   

  
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่ง ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2558 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 255819 พฤษภาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณน้ำมันถั่วเหลือง ที่ได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามความตกลง WTO สำหรับปี 2558 พ.ศ. 255818 พฤษภาคม 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ไขในการออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง wto สินค้ากระเทียม ปี 2558 ถึง ปี 2560 พ.ศ.255815 พฤษภาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2558 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 255812 พฤษภาคม 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมผงขาดมันเนย ปี 2558 เพิ่มเติม พ.ศ. 255811 พฤษภาคม 2558
พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 25508 พฤษภาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO สินค้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2557 ถึงปี 2559 (เพิ่มเติม) พ.ศ.255823 เมษายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ หลักเกณฑ์ การออกหนังสือรับรอง ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน สินค้าหอมหัวใหญ๋ มันฝรั่ง กระเทียม พริกไทย ลำไยแห้ง และเมล็ดพันธ์หอมหัวใญ่(ฉบับที่ 3) พ.ศ.255822 เมษายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่ง ตามความตกลง ไทย - นิวซีแลนด์ ปี 2558 พ.ศ.255821 เมษายน 2558
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ การนำมันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลำไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่2) พ.ศ.255816 เมษายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งนำเข้าในปี 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255816 เมษายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งนำเข้าในปี 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255816 เมษายน 2558
อ่านทั้งหมด..
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "กลยุทธ์การใช้สิทธิพิเศษภายใต้ AEC & FTA" (คลิกรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม)

27 เมษายน 2558

เอกสารประกอบการประชุมงาน Thailand Rice Convenion 2015

21 พฤษภาคม 2558

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ "Happy Customer Hours" ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30-15.00 น. ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลิกสมัครเข้าร่วมกิจกรรม)

19 พฤษภาคม 2558

สกู๊ปทางโทรศัพท์ เรื่อง การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่วงจอโลกเศรษฐกิจ ดำเนินรายการโดย นายบัญชา  ชุมชัยเวทย์

7 พฤษภาคม 2558

วารสารฉบับที่ 1 การค้าชายแดน "แม่สอด-เมียวดี โมเดล" ฉบับปฐมฤกษ์ มกราคม-มีนาคม 2558

29 เมษายน 2558
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมการค้าต่างประเทศ พ.ศ. 2558

6 พฤษภาคม 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

24 เมษายน 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2558

17 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

2 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

19 มกราคม 2558
อ่านทั้งหมด..
  
Seminar

หน้าข้อมูลสัมมนา

ภาพกิจกรรม

        

เว็บไซต์หน่วยงาน

 

Survey
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด

Submit Survey  View Results
SCREEN ID : INTER01
  
บริการจากกรม/ข้อมูล บริการจากกรม/ข้อมูล บริการอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ
 - เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน  - สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย

 - ระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด

- ภาพกิจกรรม/ภาพประชาสัมพันธ์
 - กองทุน FTA  - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  - ระบบรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา
 - งานคุ้มครองจริยธรรม  - จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง  - ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ - ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 - เอกสารเผยแพร่/วารสาร/คู่มือ  - สถานการณ์สินค้า  - ระบบมาตฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์  
 - ขั้นตอนการให้บริการกรมฯ  - การจำหน่ายสินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล

 - ระบบออกหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป

 
 

 - สินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้า

 - ระบบการตรวจรับรองคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด  
   - มาตรการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของไทย