ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
  

  

  
ประกาศกรมเรื่อง หลัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปสำหรับงวดเดือนกันยายนปี 2557 พ.ศ.255713 สิงหาคม 2557
ประกาศกรมประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 25544 สิงหาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี พ.ศ.25571 สิงหาคม 2557
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี พ.ศ.25571 สิงหาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่่งนำเข้าในปี 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25571 สิงหาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่่งนำเข้าในปี 2557 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25571 สิงหาคม 2557
ประกาศกรมเรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่งที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 3 สำหรับปี ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๗29 กรกฎาคม 2557
ประกาศกรมประกาศกรมการค้าต่างประเทศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและออกหนังสือรับรอง แสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.255318 กรกฎาคม 2557
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักร ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.255318 กรกฎาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า การรายงานและตรวจสอบการนำส้มเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 255615 กรกฎาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พ.ศ.255727 มิถุนายน 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 4 สำหรับปี 2557 พ.ศ.255725 มิถุนายน 2557
อ่านทั้งหมด..
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมคณะผู้แทนการค้าการลงทุน เดินทางเยือนนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อเจรจาจับคู่ธุรกิจในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และจักรยานยนต์ และสินค้าที่เกี่ยวข้อง  หว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557 (คลิกกำหนดการ/ใบสมัครแนบท้าย)

28 กรกฎาคม 2557
 

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมคณะผู้แทนการค้าและการลงทุนเยือนประเทศมาเลเซีย (รัฐปีนัง รัฐเปอร์ริส รัฐเกดะห์ รัฐเปรัค) เพื่อเจรจาจับคู่ธุรกิจในกลุ่มสินค้าอาหาร/เครื่องดื่ม และอุปโภคบริโภค ระหว่างวันที่ 23 - 26 กันยายน 2557 (คลิกรายละเอียดเอกสารลงทะเบียน)

22 สิงหาคม 2557
 

ประชาสัมพันธ์ปิดหน่วยงานบริการต่างๆที่ออกหนังสือสำคัญฯ คือ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ (สนามบินน้ำ) อาคารปลอดภาษี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศุนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (สค.รัชดาภิเษก) และอาคารขาออก ท่าเรือกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 รวม 2 วัน 

21 สิงหาคม 2557

ประชาสัมพันธ์ด้วยสหภาพยุโรปได้ออกระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ประเทศไทยจะไม่อยู่ในรายชื่อประเทศผู้รับสิทธิ GSP สหภาพยุโรปอีกต่อไป ดังนั้น ผู้ประกอบการที่จะส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปจะไม่สามารถขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form A) ได้ทุกรายการ (รายละเอียดแนบท้าย)

13 สิงหาคม 2557

ประชาสัมพันธ์กรมการค้าต่างประเทศ ผู้นำเข้าสามารถนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนได้แล้ว  ทั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามแนบท้าย

5 สิงหาคม 2557
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ พ.ศ.2557

20 สิงหาคม 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ พ.ศ.2557

3 เมษายน 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พ.ศ.2557

19 มีนาคม 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

27 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ พ.ศ.2557

7 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านทั้งหมด..
  
Seminar

หน้าข้อมูลสัมมนา

เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
 
 

 

Survey
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด

Submit Survey  View Results
SCREEN ID : INTER01