ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
  

   

  
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีความตกลงสินค้าเกษตรภายใต้องค์กรการค้าโลก ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกและเกาหลี (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 19 ธันวาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสำหรับการขออนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ปี 2558 พ.ศ.255716 ธันวาคม 2557
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับปี 2558 พ.ศ.255716 ธันวาคม 2557
ประกาศกรมกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอและการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับแป้งมันสำปะหลังที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2558 พ.ศ. 255716 ธันวาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนย ตามความตกลง ไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 3/ 255728 พฤศจิกายน 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนย ตามความตกลง WTO ครั้งที่ 6 ปี 255728 พฤศจิกายน 2557
ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักร ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.255312 พฤศจิกายน 2557
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการจัดระเบียบในการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร ( ฉบับที่ 30 ) พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2528 (ยกเลิก)10 พฤศจิกายน 2557
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.255710 พฤศจิกายน 2557
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการออกหนังสือรับรอง ตามพันธกรณีตามตกลง WTO สินค้ากากถั่วเหลือง ปี 2558 ถึงปี 2560 พ.ศ.255722 ตุลาคม 2557
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 254215 ตุลาคม 2557
พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 255015 ตุลาคม 2557
อ่านทั้งหมด..
ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "กลยุทธ์การใช้สิทธิพิเศษภายใต้ AEC & FTA" (คลิกรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม)

27 พฤศจิกายน 2557

ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพฯ จะปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

24 พฤศจิกายน 2557
ประกาศการยื่นต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบปี 2558
(ยางรถใหม่ พัดลม หม้อหุงข้าว หลอดไฟ ส้ม หอมแดง เครื่องในสุกร และมันสำปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง) ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนปี พ.ศ.2557 ให้ยื่นคำร้องขอต่ออายุทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2557 ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4
19 พฤศจิกายน 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 135 พ.ศ.2557 (รับบัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง B0403 ชั้น 4 สำนักงานมาตรฐานสินค้า) โทร. 0-2547-4750 สอบวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

 

17 พฤศจิกายน 2557

ประชาสัมพันธ์ แคนาดาตัดสิทธิพิเศษภายใต้ระบบ GSP ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ไทยและประเทศผู้รับสิทธิพิเศษฯจากแคนาดารวม 72 ประเทศ จะถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสําหรับสินค้าทุกรายการ เนื่องจากไทยถูกธนาคารโลกจัดระดับทางการมีรายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ในกลุ่มรายได้ ปานกลางค่อนข้างสูง (Upper – Middle income) ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ผู้ส่งออกที่จะส่งสินค้าไปแคนาดาต้องเร่งดําเนินการส่งสินค้าออกเพื่อให้สินค้าเดินทางถึงประเทศปลายทางและดําเนินการตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557  ส่วนการขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 กรมฯผ่อนผันให้ผู้ประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองฯล่วงหน้าได้ 7 วัน ผู้ส่งออกควรขอหนังสือรับรองฯเพื่อใช้สิทธิพิเศษฯล่วงหน้าก่อนถูกตัดสิทธิฯในวันที่ 1 มกราคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-547 4753, 02-547 4830

21 ตุลาคม 2557
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

19 ธันวาคม 2557
 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

19 ธันวาคม 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง 5 อัตรา (แก้ไขเอกสารแนบ)

15 ธันวาคม 2557

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เรื่อง รับสมัครผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 135 พ.ศ. 2557

 

24 ตุลาคม 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557

26 กันยายน 2557
อ่านทั้งหมด..
  
Seminar

หน้าข้อมูลสัมมนา

ภาพกิจกรรม

         

เว็บไซต์หน่วยงาน

 

Survey
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด

Submit Survey  View Results
SCREEN ID : INTER01
  

 

บริการจากกรม/ข้อมูล บริการจากกรม/ข้อมูล บริการอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ
 - เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน  - สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย

 - ระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด

- ภาพกิจกรรม/ภาพประชาสัมพันธ์
 - กองทุน FTA  - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  - ระบบรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา
 - งานคุ้มครองจริยธรรม  - จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง  - ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ  
 - เอกสารเผยแพร่/วารสาร/คู่มือ  - สถานการณ์สินค้า  - ระบบมาตฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์  
 - ขั้นตอนการให้บริการกรมฯ  - การจำหน่ายสินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล

 - ระบบออกหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป

 
 

 - สินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้า

 - ระบบการตรวจรับรองคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด