ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
  

   

  
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตามความตกลง ไทย-ออสเตรเลียครั้งที่ 2 สำหรับปี 2557 พ.ศ.255710 กันยายน 2557
ประกาศกรมประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 5 สำหรับปี 2557 พ.ศ.255710 กันยายน 2557
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนใจในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตาสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558 ถึงปี 2560 พ.ศ.25571 กันยายน 2557
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี ตามความตกลงการค้าเสร ไทย-ออสเตรเลีย สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 25571 กันยายน 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558ถึง2560 พ.ศ.25571 กันยายน 2557
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี ตามพันธกรณีตามตกลง WTO สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557 พ.ศ.25571 กันยายน 2557
ระเบียบกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี ตามพันธกรณีตามตกลง WTO สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558 ถึง 2560 พ.ศ.25571 กันยายน 2557
ประกาศกระทรวงเรื่องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เข้ามาในราชอาณาจักร ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2558 ถึง 25601 กันยายน 2557
ประกาศกรมเรื่อง หลัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปสำหรับงวดเดือนกันยายนปี 2557 พ.ศ.255713 สิงหาคม 2557
ประกาศกรมประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 25544 สิงหาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี พ.ศ.25571 สิงหาคม 2557
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี พ.ศ.25571 สิงหาคม 2557
อ่านทั้งหมด..
ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการค้าต่างประเทศ จะปิดระบบงานบริการหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 20.00 น. เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการออกฟอร์ม AJ ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

17 กันยายน 2557

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ "Happy Customer Hours" ครั้งที่ 3/2557 วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ชั้น 3 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ (ปิดรับสมัคร)

17 กันยายน 2557

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมคณะผู้แทนการค้าและการลงทุนเยือนประเทศมาเลเซีย (รัฐปีนัง รัฐเปอร์ริส รัฐเกดะห์ รัฐเปรัค) เพื่อเจรจาจับคู่ธุรกิจในกลุ่มสินค้าอาหาร/เครื่องดื่ม และอุปโภคบริโภค ระหว่างวันที่ 23 - 26 กันยายน 2557  (ขออภัย จำนวนผู้เข้าร่วมคณะ เต็มแล้ว)

22 สิงหาคม 2557

(แก้ไขประกาศ) ประชาสัมพันธ์ด้วยสหภาพยุโรปได้ออกระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ประเทศไทยจะไม่อยู่ในรายชื่อประเทศผู้รับสิทธิ GSP สหภาพยุโรปอีกต่อไป ดังนั้น ผู้ประกอบการที่จะส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปจะไม่สามารถขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form A) ได้ทุกรายการ (รายละเอียดแนบท้าย) 

13 สิงหาคม 2557

ประชาสัมพันธ์กรมการค้าต่างประเทศ ผู้นำเข้าสามารถนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนได้แล้ว  ทั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามแนบท้าย

5 สิงหาคม 2557
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าข้าวและสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า (ฉบับที่ 36) พ.ศ.2557

19 กันยายน 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า (ฉบับที่ 34) พ.ศ.2557 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

12 กันยายน 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมการค้าต่างประเทศ พ.ศ.2557

3 กันยายน 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ พ.ศ.2557

20 สิงหาคม 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ พ.ศ.2557

3 เมษายน 2557
อ่านทั้งหมด..
  
Seminar

หน้าข้อมูลสัมมนา

ภาพกิจกรรม

        

เว็บไซต์หน่วยงาน

 

Survey
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด

Submit Survey  View Results
SCREEN ID : INTER01
  

 

บริการจากกรม                           บริการข้อมูล บริการอิเล็กทรอนิกส์
 - เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน  - สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย

 - ระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด

 - กองทุน FTA  - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  - ระบบรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน
 - งานคุ้มครองจริยธรรม  - จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง  - ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ
 - เอกสารเผยแพร่/วารสาร/คู่มือ  - สถานการณ์สินค้า  - ระบบมาตฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
 - ขั้นตอนการให้บริการกรมฯ  - การจำหน่ายสินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล

 - ระบบออกหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป

 

 - สินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้า

 - ระบบการตรวจรับรองคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด