ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
  

   

  
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการออกหนังสือรับรอง ตามพันธกรณีตามตกลง WTO สินค้ากากถั่วเหลือง ปี 2558 ถึงปี 2560 พ.ศ.2557 22 ตุลาคม 2557
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 254215 ตุลาคม 2557
พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 255015 ตุลาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น พ.ศ.25572 ตุลาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตามความตกลง ไทย-ออสเตรเลียครั้งที่ 2 สำหรับปี 2557 พ.ศ.255710 กันยายน 2557
ประกาศกรมประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 5 สำหรับปี 2557 พ.ศ.255710 กันยายน 2557
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนใจในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตาสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558 ถึงปี 2560 พ.ศ.25571 กันยายน 2557
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี ตามความตกลงการค้าเสร ไทย-ออสเตรเลีย สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 25571 กันยายน 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558ถึง2560 พ.ศ.25571 กันยายน 2557
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี ตามพันธกรณีตามตกลง WTO สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557 พ.ศ.25571 กันยายน 2557
ระเบียบกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี ตามพันธกรณีตามตกลง WTO สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558 ถึง 2560 พ.ศ.25571 กันยายน 2557
ประกาศกระทรวงเรื่องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เข้ามาในราชอาณาจักร ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2558 ถึง 25601 กันยายน 2557
อ่านทั้งหมด..
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประชาสัมพันธ์ แคนาดาตัดสิทธิพิเศษภายใต้ระบบ GSP ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ไทยและประเทศผู้รับสิทธิพิเศษฯจากแคนาดารวม 72 ประเทศ จะถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสําหรับสินค้าทุกรายการ เนื่องจากไทยถูกธนาคารโลกจัดระดับทางการมีรายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ในกลุ่มรายได้ ปานกลางค่อนข้างสูง (Upper – Middle income) ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ผู้ส่งออกที่จะส่งสินค้าไปแคนาดาต้องเร่งดําเนินการส่งสินค้าออกเพื่อให้สินค้าเดินทางถึงประเทศปลายทางและดําเนินการตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557  ส่วนการขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 กรมฯผ่อนผันให้ผู้ประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองฯล่วงหน้าได้ 7 วัน ผู้ส่งออกควรขอหนังสือรับรองฯเพื่อใช้สิทธิพิเศษฯล่วงหน้าก่อนถูกตัดสิทธิฯในวันที่ 1 มกราคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-547 4753, 02-547 4830

21 ตุลาคม 2557

ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ได้มีการปรับปรุงรูปแบบฟอร์ม AJ ใหม่ โดยมีกำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา (Download Form AJ New)

16 ตุลาคม 2557

กรมการค้าต่างประเทศ จะปิดระบบงานบริการหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 20.00 น. เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการออกฟอร์ม AJ ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

17 กันยายน 2557

(แก้ไขประกาศ) ประชาสัมพันธ์ด้วยสหภาพยุโรปได้ออกระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ประเทศไทยจะไม่อยู่ในรายชื่อประเทศผู้รับสิทธิ GSP สหภาพยุโรปอีกต่อไป ดังนั้น ผู้ประกอบการที่จะส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปจะไม่สามารถขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form A) ได้ทุกรายการ (รายละเอียดแนบท้าย) 

13 สิงหาคม 2557

ประชาสัมพันธ์กรมการค้าต่างประเทศ ผู้นำเข้าสามารถนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนได้แล้ว  ทั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามแนบท้าย

5 สิงหาคม 2557
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557

26 กันยายน 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าข้าวและสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า (ฉบับที่ 36) พ.ศ.2557

19 กันยายน 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า (ฉบับที่ 34) พ.ศ.2557 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

12 กันยายน 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมการค้าต่างประเทศ พ.ศ.2557

3 กันยายน 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ พ.ศ.2557

20 สิงหาคม 2557
อ่านทั้งหมด..
  
ภาพกิจกรรม

         

เว็บไซต์หน่วยงาน

 

Survey
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด

Submit Survey  View Results
SCREEN ID : INTER01
  

 

บริการจากกรม/ข้อมูล บริการจากกรม/ข้อมูล บริการอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ
 - เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน  - สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย

 - ระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด

- ภาพกิจกรรม/ภาพประชาสัมพันธ์
 - กองทุน FTA  - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  - ระบบรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา
 - งานคุ้มครองจริยธรรม  - จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง  - ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ  
 - เอกสารเผยแพร่/วารสาร/คู่มือ  - สถานการณ์สินค้า  - ระบบมาตฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์  
 - ขั้นตอนการให้บริการกรมฯ  - การจำหน่ายสินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล

 - ระบบออกหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป

 
 

 - สินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้า

 - ระบบการตรวจรับรองคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด