ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
  

   

  
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ พ.ศ.25581 ตุลาคม 2558
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255818 กันยายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณ มันฝรั่ง ตามความตกลง WTO สำหรับภาษีในโควตาปี ครั้งที่4 ปี2558 พ.ศ.255827 สิงหาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปสำหรับงวดเดือน กันยายน ปี 2558 พ.ศ.255818 สิงหาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2558 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 255810 สิงหาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 2 สำหรับปี 2558 พ.ศ. 255810 สิงหาคม 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีนอกโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม พ.ศ. 254617 กรกฎาคม 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีนอกโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254817 กรกฎาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนและการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พ.ศ. 25588 กรกฎาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ รายชื่อผู้มีสิทธิขอหนังสือรับแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก WTO สินค้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2557 ถึงปี 2559 (เพิ่มเติม) พ.ศ. 255825 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณ มันฝรั่ง ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO ครั้งที่3 ปี2558 พ.ศ.255816 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณน้ำมันมะพร้าว ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO สำหรับปี 2558พ.ศ. 25583 มิถุนายน 2558
อ่านทั้งหมด..
ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการค้าต่างประเทศเปิดยื่นขอรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาปี 2559สินค้าเมล็ดกาแฟ พริกไทย และลำไยแห้ง ตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) สินค้ามันฝรั่ง เมล็ดกาแฟ ชา และกาแฟสำเร็จรูป ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออกเตรเลีย (TAFTA) และสินค้ามันฝรั่ง ตามความตกลงฯ ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ระหว่างวันที่ 2-20 พฤศจิกายน 2558

2 ตุลาคม 2558

วารสาร การค้าชายแดน ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2558)

28 กันยายน 2558

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "กลยุทธ์การใช้สิทธิพิเศษภายใต้ AEC & FTA" หลักสูตรที่ 1 "เทคนิคการคำนวณต้นทุนก่อนและหลังการใช้สิทธิ" ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และหลักสูตรที่ 2 "การกรอกฟอร์มถูกต้องรับรองได้สิทธิพิเศษ" ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 รุ่นที่ 6 (คลิกรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม)

28 กันยายน 2558

กรมการค้าต่างประเทศจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบ NSW กับกรมศุลกากรสำหรับสินค้าไม้และไม้แปรรูป สินค้าถ่านไม้ และสินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพันขององค์การการค้าโลก (WTO) 20 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน 1385

21 กันยายน 2558

ประชาสัมพันธ์ : สงออกฉับไวไปกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA)

17 กรกฎาคม 2558
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
 

ประกาศกรมการค้าต่างปรเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

7 ตุลาคม 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

21 กันยายน 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

21 กันยายน 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558

18 กันยายน 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าข้าวและสอบสัมภาษณ์ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสัมภาษณ์ ในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอนสินค้า (ฉบับที่ 36) พ.ศ.2558

10 กันยายน 2558
อ่านทั้งหมด..
  
Seminar

หน้าข้อมูลสัมมนา

วันสัมมนาชื่องานสัมมนาลงทะเบียน
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่สังเกตการณ์เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ

ดำเนินการคัดแยกข้าวเกรด C และข้าวเสียในสต๊อกรัฐบาล

RUNSBERRY : วิ่งเพื่อแม่ ดูแลด้วยไรซ์เบอร์รี่ ณ สวนลุมพินี

 

การสัมมนาเรื่อง "เขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-สปป.ลาว

โอกาสการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว"

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

 

 อ่านทั้งหมด

วีดีโอ

มิติใหม่ข้าวไทย ศักยภาพในการแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้

ตอน 10 มันสำปะหลังนานาชาติกลยุทธ์รุกตลาดโลก

เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QR Code Web Site DFT

ความพึงพอใจใช้งานเว็บไซต์

 

SCREEN ID : INTER01
  
บริการจากกรม/ข้อมูล บริการจากกรม/ข้อมูล บริการอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ
 - เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน  - สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย

 - ระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด

- ภาพกิจกรรม/ภาพประชาสัมพันธ์
 - กองทุน FTA  - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  - ระบบรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา
 - งานคุ้มครองจริยธรรม  - จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง  - ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ - ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 - เอกสารเผยแพร่/วารสาร/คู่มือ  - สถานการณ์สินค้า  - ระบบมาตฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ - ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
 - ขั้นตอนการให้บริการกรมฯ  - การจำหน่ายสินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล

 - ระบบออกหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป

 
 

 - สินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้า

 - ระบบการตรวจรับรองคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด  
   - มาตรการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของไทย