ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
  

   

  
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณ มันฝรั่ง ตามความตกลง WTO สำหรับภาษีในโควตาปี ครั้งที่4 ปี2558 พ.ศ.2558 27 สิงหาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปสำหรับงวดเดือน กันยายน ปี 2558 พ.ศ.255818 สิงหาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2558 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 255810 สิงหาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 2 สำหรับปี 2558 พ.ศ. 255810 สิงหาคม 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีนอกโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม พ.ศ. 254617 กรกฎาคม 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีนอกโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254817 กรกฎาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนและการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พ.ศ. 25588 กรกฎาคม 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ รายชื่อผู้มีสิทธิขอหนังสือรับแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก WTO สินค้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2557 ถึงปี 2559 (เพิ่มเติม) พ.ศ. 255825 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณ มันฝรั่ง ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO ครั้งที่3 ปี2558 พ.ศ.255816 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณน้ำมันมะพร้าว ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO สำหรับปี 2558พ.ศ. 25583 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณเนื้อมะพร้าวแห้ง ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO สำหรับปี 2558พ.ศ. 25583 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ผลการจัดสรรปริมาณมะพร้าว ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO สำหรับปี 2558พ.ศ. 25583 มิถุนายน 2558
อ่านทั้งหมด..
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประชาสัมพันธ์ : ขณะนี้สายด่วน 1385 อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้สามารถติดต่อทาง Facebook : dft2go จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

26 สิงหาคม 2558

ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพ งดให้บริการวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 คลิกรายละเอียด

7 สิงหาคม 2558

ประชาสัมพันธ์ : สงออกฉับไวไปกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA)

17 กรกฎาคม 2558

ประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร HS code 2007 เป็น HS code 2012 (คลิกรายละเอียด)

17 กรกฎาคม 2558

สกู๊ปทางโทรทัศน์ เรื่อง การค้าชายแดน 

17 กรกฎาคม 2558
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

26 สิงหาคม 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ พ.ศ.2558

19 สิงหาคม 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 14 กันยายน 2558  คลิกสมัคร

18 สิงหาคม 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

5 สิงหาคม 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

17 กรกฎาคม 2558
อ่านทั้งหมด..
  
ภาพกิจกรรม

งานประชุมสัมมนามันสำปะหลังนานาชาติปี 2558

ณ จังหวัดชลบุรี

การสัมมนาระดมความคิดเห็นก่อนการพัฒนาเว็บไซต์

กรมการค้าต่างประเทศ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558

วันพระราชสมภพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

การประชุมคณะทำงานสาขาการอำนวยความสะดวก

ทางการค้าและการลงทุน

 

 อ่านทั้งหมด

วีดีโอ

มิติใหม่ข้าวไทย

สารคดีข้าวหอมมะลิไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Survey
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด

Submit Survey  View Results
QR Code Web Site DFT

SCREEN ID : INTER01
  
บริการจากกรม/ข้อมูล บริการจากกรม/ข้อมูล บริการอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ
 - เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน  - สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย

 - ระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด

- ภาพกิจกรรม/ภาพประชาสัมพันธ์
 - กองทุน FTA  - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  - ระบบรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา
 - งานคุ้มครองจริยธรรม  - จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง  - ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ - ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 - เอกสารเผยแพร่/วารสาร/คู่มือ  - สถานการณ์สินค้า  - ระบบมาตฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ - ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
 - ขั้นตอนการให้บริการกรมฯ  - การจำหน่ายสินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล

 - ระบบออกหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป

 
 

 - สินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้า

 - ระบบการตรวจรับรองคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด  
   - มาตรการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของไทย