ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
  

  
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พ.ศ.255727 มิถุนายน 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 4 สำหรับปี 2557 พ.ศ.255725 มิถุนายน 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่งที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก(WTO) ครั้งที่ 2 สำหรับปี 2557 พ.ศ. 25574 มิถุนายน 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขออนุญาตส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า30 พฤษภาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 3 สำหรับปี 255721 พฤษภาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับกล้วยสด สับปะรดสด และเนื้อสุกรปรุงแต่ง ที่มีโควตาส่งออกตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ่นส่วนทางเศรษฐกิจปีการส่งออก 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255710 เมษายน 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับกล้วยสด สับปะรดสด และเนื้อสุกรปรุงแต่ง ที่มีโควตาส่งออกตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ่นส่วนทางเศรษฐกิจปีการส่งออก 2557 พ.ศ.255710 เมษายน 2557
ข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์นมโคสดไทย พ.ศ.255618 มีนาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมะพร้าวที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก(WTO) สำหรับปี 2557 พ.ศ.255717 มีนาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณเนื้อมะพร้าวแห้งที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก(WTO)สำหรับปี 2557 พ.ศ.255717 มีนาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณน้ำมันมะพร้าวที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก(WTO) สำหรับปี 2557 พ.ศ. 255717 มีนาคม 2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณน้ำนมดิบและนมพร้อมดื่มที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ สำหรับภาษีในโควตา ปี 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255710 มีนาคม 2557
อ่านทั้งหมด..
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สำนักบริการการค้าต่างประเทศมีกำหนดปิดให้บริการ ที่ออกหนังสือสำคัญฯ คือ ที่อาคารกรมการค้าต่างประเทศ (สนามบินน้ำ), ที่อาคารปลอดภาษี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ที่ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ตเสร็จ (สค. รัชดาภิเษก) และที่อาคารขาออก ท่าเรือกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 กรกฏาคม 2557 รวม 4 วัน

10 กรกฎาคม 2557

ประชาสัมพันธ์กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (Tapioca E-Market)" ระหว่างวันที่ 16-23 ก.ค. 2557 ณ จ.นครราชสีมา ชลบุรี กำแพงเพชร และกาญจนบุรี (คลิกรายละเอียด)

 
30 มิถุนายน 2557
ประชาสัมพันธ์ ด่วน การยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือรับรองฯ WTO “เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล NSW กับกรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 การยื่นคำร้องขอให้ ออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีในโควตา (แบบ ร.1) และสำหรับภาษีนอกโควตา (แบบ ร.3) รวม 20 สินค้า ได้แก่ นมดิบ/นมพร้อมดื่ม  นมผงขาดมันเนย  มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม  มะพร้าวผล/ฝอย  เนื้อมะพร้าวแห้ง ลำไยแห้ง กาแฟ  ชา  พริกไทย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม  น้ำมันมะพร้าว  ผลิตภัณฑ์กาแฟ   กากถั่วเหลืองและไหมดิบ  ต้องแสดงพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติรวม 11 หลัก โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่www.customs.go.th บริการอิเล็กทรอนิกส์ > Reference > NSWใบอนุญาต Permission_Goods_Excel.xls  ”

 

23 มิถุนายน 2557

ประชาสัมพันธ์ ฟอร์ม AK มีการปรับเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองฯ  และรูปแบบของหนังสือรับรองฉบับ  ใหม่ฯ ดังนี้คลิกรายละเอียด

 

17 มิถุนายน 2557

ประชาสัมพันธ์ ฟอร์ม D มีการปรับเปลี่ยน และปรับปรุงรูปแบบของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าใหม่ ดังนี้

17 มิถุนายน 2557
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ พ.ศ.2557

3 เมษายน 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พ.ศ.2557

19 มีนาคม 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

27 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ พ.ศ.2557

7 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ พ.ศ.2556

6 ธันวาคม 2556
อ่านทั้งหมด..
  
Seminar

หน้าข้อมูลสัมมนา

เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
 

 

Chart
The player will show in this paragraph
Survey
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด

Submit Survey  View Results
SCREEN ID : INTER01