ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
  

   

  
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในความครอบครองของผู้ส่งออก สำหรับปี 2558 (ครั้งที่ 3/2558) 27 กุมภาพันธ์ 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ไขในการออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง ไทย-นิวซีแลนด์ สินค้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ และเมล็ดพันธ์หอมหัวใหญ่ ปี 2558 ถึง 2560 พ.ศ 255818 กุมภาพันธ์ 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ไขในการออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง wto สินค้ากระเทียม ปี 2558 ถึง ปี 2560 พ.ศ.255818 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณไหมดิบที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2558 พ.ศ. 255817 กุมภาพันธ์ 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าไหมดิบ ปี 2558 พ.ศ. 255817 กุมภาพันธ์ 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ความตกลง WTO สินค้าน้ำตาลทราย ปี 2558 พ.ศ.255817 กุมภาพันธ์ 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ความตกลง ไทย-ออสเตรเลีย สินค้าน้ำตาลทราย ปี 2558 พ.ศ.255817 กุมภาพันธ์ 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ปี 2558 พ.ศ. 255813 กุมภาพันธ์ 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าเมล็ดกาแฟ ปี 2558 ถึงปี 2560 พ.ศ. 255812 กุมภาพันธ์ 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟ ปี 2558 ถึงปี 2560 พ.ศ. 255812 กุมภาพันธ์ 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าชา ปี 2558 ถึงปี 2560 พ.ศ. 255812 กุมภาพันธ์ 2558
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าพริกไทย ปี 2558 ถึงปี 2560 พ.ศ. 255812 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านทั้งหมด..
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "กลยุทธ์การใช้สิทธิพิเศษภายใต้ AEC & FTA" (คลิกรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม)

27 พฤศจิกายน 2557
 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในความครอบครองของผู้ส่งออก สำหรับปี 2558 (ครั้งที่ 3/2558)

27 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 2/2558

24 กุมภาพันธ์ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดให้ยื่นขอรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาปี 2558 สินค้าเมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชาพริกไทย และลำไยแห้ง ตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) และสินค้า มันฝรั่ง เมล็ดกาแฟ ชา และกาแฟสำเร็จรูป ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ปี 2558 นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 5 มีนาคม 2558 คลิกรายเอียดเพิ่มเติม

12 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

9 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2558

17 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

2 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

19 มกราคม 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

16 มกราคม 2558

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมการค้าต่างประเทศ

24 ธันวาคม 2557
อ่านทั้งหมด..
  
Seminar

หน้าข้อมูลสัมมนา

ภาพกิจกรรม

        

เว็บไซต์หน่วยงาน

 

Survey
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด

Submit Survey  View Results
SCREEN ID : INTER01
  
บริการจากกรม/ข้อมูล บริการจากกรม/ข้อมูล บริการอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ
 - เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน  - สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย

 - ระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด

- ภาพกิจกรรม/ภาพประชาสัมพันธ์
 - กองทุน FTA  - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  - ระบบรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา
 - งานคุ้มครองจริยธรรม  - จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง  - ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ - ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 - เอกสารเผยแพร่/วารสาร/คู่มือ  - สถานการณ์สินค้า  - ระบบมาตฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์  
 - ขั้นตอนการให้บริการกรมฯ  - การจำหน่ายสินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล

 - ระบบออกหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป

 
 

 - สินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้า

 - ระบบการตรวจรับรองคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด  
   - มาตรการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของไทย