ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพ

งดให้บริการวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 เปิดทำการชดเชยในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 แทน

(ปิดตั้งแต่วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2559)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-547-4825 สายด่วน 1385

  

ประชาสัมพันธ์

การให้บริการหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้า (มส.24) จากชั้น 4 มาให้บริการที่ชั้น 2 ของสำนักงานมาตรฐานสินค้า

อาคารสำนักมาตรฐานสินค้า สอบถามเพิ่มเติม 02-547-5146

ประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศกำลังปรับปรุงระบบเครือข่าย ตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบงานต่างๆ เป็นบางช่วงเวลา

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000