ประชาสัมพันธ์ปิดบริการ 

หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพฯ

งดให้บริการวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559

เนื่องจากสัมมนาเรื่อง " รวมพลัง...สร้างจุดเปลี่ยนให้องค์กรเติบโตในยุคเศรษฐกิจ (DFT 4.0)" ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานให้บริการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-5474825

ประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศกำลังปรับปรุงระบบเครือข่าย ตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบงานต่างๆ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000