ประชาสัมพันธ์

ตั้งแต่ วันที่ 27 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ข้อมูลจาก Form D ที่ผู้ประกอบการยื่นขอสำหรับการส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม จะถูกส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมศุลกากรเพื่อส่งต่อไปยังประเทศปลายทางภายใต้ระบบ ASW ทั้งนี้ Form D แบบกระดาษ (Paper Form D) ยังคงใช้เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับประเทศผู้นำเข้าได้เช่นเดิม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4830 , 0-2547-4838

ประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศกำลังปรับปรุงระบบเครือข่าย ตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบงานต่างๆ เป็นบางช่วงเวลา

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000