ประชาสัมพันธ์

ตามที่กรมฯ ได้แจ้งเวียนหนังสือกรมฯ ที่ พณ 0313/ว.2243 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า ของกรมฯ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาคู่มือดังกล่าวผ่านเว็บไซต์กรมฯ ตามขั้นตอนดังนี้

เข้า www.dft.go.th ---> เลือกเมนู บริการจากกรม -->เลือกหัวข้อ คู่มือสำหรับประชาชน หรือคลิก

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มงานให้บริการเรื่องนั้นๆ ดังนี้

งานทะเบียนและข้อมูล โทร. 02-547-4837

งานออกใบอนุญาตฯ โทร. 02-5474828

งานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โทร. 02-5474832

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา โทร. 02-547-4830

หรือ สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

 

ประชาสัมพันธ์
กรมการค้าต่างประเทศจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบ NSW กับกรมศุลกากรสำหรับสินค้าไม้และไม้แปรรูป สินค้าถ่านไม้ และสินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพันขององค์การการค้าโลก (WTO) 20 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน 1385

 

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000